Title White Tee Distance White / Yellow Par Yellow Tee Distance Red Tee Distance Red Par
Hole 1: John's View 189 yds (172 m) 3 169 yds (154 m) 158 yds (144 m) 3
Hole 2: Urie 360 yds (329 m) 4 351 yds (320 m) 344 yds (314 m) 4
Hole 3: Craigard 163 yds (149 m) 3 152 yds (138 m) 152 yds (138 m) 3
Hole 4: Birches 514 yds (470 m) 5 509 yds (465 m) 471 yds (430 m) 5
Hole 5: Lochiel 301 yds (275 m) 4 289 yds (264 m) 244 yds (223 m) 4
Hole 6: Avenue 403 yds (368 m) 4 393 yds (359 m) 314 yds (287 m) 4
Hole 7: Bell 386 yds (352 m) 4 370 yds (338 m) 367 yds (335 m) 5
Hole 8: Plateau 355 yds (324 m) 4 342 yds (312 m) 261 yds (238 m) 4
Hole 9: Beag 154 yds (140 m) 3 148 yds (135 m) 137 yds (125 m) 3
Hole 10: Ridge 271 yds (247 m) 4 266 yds (243 m) 264 yds (241 m) 4
Hole 11: Braeriach 379 yds (346 m) 4 352 yds (321 m) 348 yds (318 m) 4
Hole 12: Craigellachie 349 yds (319 m) 4 338 yds (309 m) 309 yds (282 m) 4
Hole 13: Tulloch 473 yds (432 m) 5 461 yds (421 m) 378 yds (345 m) 5
Hole 14: Spey 323 yds (295 m) 4 313 yds (286 m) 270 yds (246 m) 4
Hole 15: Gully 307 yds (280 m) 4 289 yds (264 m) 279 yds (255 m) 4
Hole 16: Craigowrie 168 yds (153 m) 3 162 yds (148 m) 161 yds (147 m) 3
Hole 17: Bisset's Hill 344 yds (314 m) 4 318 yds (290 m) 313 yds (286 m) 4
Hole 18: Road 437 yds (399 m) 4 426 yds (389 m) 378 yds (345 m) 5
 
In 3051 yds (2789 m) 36 2925 yds (2674 m) 2700 yds (2468 m) 37
Out 2825 yds (2583 m) 34 2723 yds (2489 m) 2448 yds (2238 m) 35
Total 5876 yds (5373 m) 70 5648 yds (5164 m) 5148 yds (4707 m) 72